Published by Linnea on 23/06/2020

Rättigheter diskuteras på hög nivå

Som företagare måste du hålla koll på många saker. Lagarna och reglerna bestäms inte bara av den svenska staten. Sedan 2001 har vi också EU-lagar att ta hänsyn till. Detta kan göra företagandet till ett komplicerat projekt.

Som företagare tenderar vi att bortse från bolagsrätt och andra juridiska aspekter. Vi brukar nämligen ha fullt upp med att få företaget att gå runt och betala våra räkningar. I dessa fall kan det vara bra att vända sig till professionella jurister. Eftersom de är Experter på bolagsrätt kan de komma upp med bra lösningar.

Internationella rättigheter för företagare och privatpersoner

Vilka rättigheter har du som företagare eller privatperson vid handel med andra EU-länder? Kortfattat kan man säga att det sedan 2001 har blivit enklare att driva tvister mot utländska företag inom den Europeiska unionen.

  • Som privatperson har du goda möjligheter till att få pengar tillbaka om du exempelvis har köpt en resa. Det kan handla om en resa som har blivit inställd med kort varsel. EU-domstolen ger dig möjligheten att kräva tillbaka pengarna utan att driva frågan till en domstol.
  • Som företagare har du exempelvis goda möjligheter till att konkurrera med ett företag i ett annat EU-land. Det finns lagar och regler som underlättar din etablering i det andra landet. Det andra landet kan inte heller försöka förhindra din etablering genom ohederliga metoder.
  • En annan viktig aspekt är att varor som säljs inom den inre marknaden måste ha en viss standard. Det kan exempelvis handla om leksaker som inte får innehålla farliga ämnen. Detta gynnar svenska företagare på grund av att vi är kända för att tillverka produkter med hårda riktlinjer.
  • Som privatperson och arbetstagare har du dessutom ett extra arbetsskydd. Vår inhemska lag, lagen om arbetsskydd, brukar ge ett fullgott skydd. Samtidigt bör det dock poängteras att det finns EU-lagar som bland annat skyddar dig mot diskriminering.
  • Det kan exempelvis handla om diskriminering gällande din etnicitet eller religion. Det kan också handla om ditt arvode eller en felaktig uppsägning. Alla dessa faktorer sammantaget förstärker ditt skydd.

Just anställningar och trygghet är en viktig fråga för både arbetstagare och företagare. Det finns många faktorer att ta hänsyn till. Lär dig mer om vad din rätt vid anställning egentligen är. Du kan förhindra framtida problem genom att lära dig mer om anställningsskydd.

Utökade möjligheter

Bolagsrätt diskuteras inom EU. Det är dock inte bara bolagsrätt som diskuteras nere i Bryssel. Arbetstagarens rättigheter och möjligheter är ett ständigt aktuellt område. Detsamma gäller för studenter och möjligheter till att studera i andra länder.

Som svensk student kan du nämligen ansöka om en rad olika bidrag. Du kan söka bidrag för att studera en termin i ett annat EU-land. Du kan också ansöka om bidrag som hjälper dig att finansiera doktorandstudier. 

Bolagsrätten är mer inriktad på att främja en sjyst konkurrens samt framtida affärsområden. Ett sådant affärsområde är AI. Här handlar det om att EU vill vara i framkant vad gäller den framtida teknologin. Detta tillåter den interna marknaden att växa och vara konkurrenskraftig även i framtiden.

Detta kan också fungera som ett hjälpmedel för fattiga länder. EU kan exempelvis allokera resurser till fattiga länder för att bedriva forskning inom området. Detta borde på sikt leda till fler arbetsmöjligheter i unionens fattigare länder.

Bolagsrätten är viktig på grund av att den innefattar så många olika delar. Arbetstagare tenderar nämligen att flytta inom unionen för att söka jobb. Företagen måste i dessa fall veta hur de anställer utländska medborgare, samt under vilka villkor detta är lagligt.

Konkurrensen bolagen emellan kan komma att öka i och med den här utvecklingen. Samtidigt måste man vara medveten om att de mer priviligierade länderna i unionen har ett stort behov av arbetskraft. Konkurrensen bör därför vara ett sekundärt problem. Ett större problem är förmodligen när bolagen inte kommer överens sinsemellan.

Bolagsrätten måste därför kunna göra en avvägning mellan nationella och övergripande lagar. Med övergripande lagar menar vi EU-lagar. Det är givetvis inte bra om dessa lagar krockar med varandra i alla avseenden. Samtidigt måste det finnas ett nationellt samarbete som inkluderar skyldigheter och rättigheter för samtliga aktörer.

När rättigheterna krockar

Är modern arbetsrätt det bästa? Detta är en fråga som är omdebatterad i det svenska riksdagshuset. Regeringen har nämligen bestämt sig för att förnya LAS. Lagen om arbetsskydd är en av de viktigaste lagarna vi har i Sverige. Det är av den anledningen inte helt okontroversiellt att genomföra en ändring av lagen.

Detta är också ett problem ur ett EU-perspektiv. Som vi tidigare har nämnt måste våra lagar överensstämma med de övergripande lagarna. Att ändra lagar som är relaterade till arbetsskydd är därför ett komplicerat projekt. Men vilka konkreta hinder kan detta utgöra?

Vi kan inte ta bort lagen om arbetsskydd helt och hållet. Detta skulle utgöra ett direkt problem med de övergripande lagarna. Vi kan däremot göra vissa förändringar. I Sverige har vi nämligen ett arbetsskydd som ställer stora krav på företagare. Vi kan modifiera lagarna så att även arbetstagare får ett större ansvar.

Detta kan bland annat handla om lön och uppsägningstid. I Sverige är det väldigt svårt att avskeda någon. Det är dessutom extrasvårt om företaget i fråga har ett kollektivavtal. Det är inte alltid positivt att företag får genomgå flera processer för att kunna avskeda någon. Av den anledningen kan vissa förändringar vara positiva.

Detta har dock ifrågasatts av många ledande politiker. Man menar att denna lagändring kan urholka rättigheterna för svenska arbetare. Samtidigt måste vi återigen komma ihåg att vi har EU-lagar att ta hänsyn till. Dessa lagar kommer alltid skydda svenska arbetare.

Diskriminering är en annan viktig faktor. De nya lagändringarna ska inte påverka diskrimineringslagarna. Detta är givetvis väldigt viktigt för att människor ska kunna känna sig trygga på arbetsmarknaden. Detta skulle också stå helt i motpol mot de övergripande lagarna från den europeiska domstolen.

Vägen framåt 

2073-7-rattigheter-diskuteras-hog-niva-3

Den här artikeln har sammanfattat många juridiska områden. Som företagare kommer du förmodligen känna dig hjälplös inför vissa rättsliga frågor. Det är nog så svårt att hålla koll på våra nationella lagar. Att dessutom kontrollera och förstå de övergripande lagarna kan snabbt bli en mycket komplicerad process.

Du bör därför inte vara rädd för att ta in extern hjälp. Detta är givetvis inte gratis. Samtidigt kan professionella yrkesmän inom området ge dig en trygghet. Det är viktigt att komma ihåg var du kan tjäna pengar på din kärnkompetens. Om du saknar kunskap inom juridik är det både tidsödande och kostsamt att driva frågor på egen hand.

Genom att ta hjälp frigör du tid samtidigt som du kan känna dig säker i ditt företagande. Det finns gott om företag som kan hjälpa dig med dessa frågor. Det finns alldeles säkerligen en byrå som förstår dina behov och kan hjälpa dig på bästa sätt.