Published by Linnea on 16/06/2020

Psykologernas åsikter om den öppna skolan

Skolan är en trygg plats för många elever. Interaktionen med de andra eleverna och hjälpen från lärarna är viktiga faktorer för den personliga utvecklingen. Skolorna bör därför hålla öppet även under kriser.

Skolan kan fungera som terapi för en del elever. Som elev har man nämligen tillgång till en mentor som bejakar ens bästa. Det finns även kuratorer som är redo att hjälpa till. Under sommarlov och kriser kan eleverna istället behöva professionell hjälp från andra håll.  Du kan vända dig till en privat mottagning När du behöver en bra Psykolog i Stockholm.

Nackdelar med en stängd skola

Det förebyggande arbetet är viktigt för att förhindra psykisk ohälsa på grund av en stängd skola. Ensamheten kan vara svår för många barn som lever i utsatta hem.  

  • Elever som inte får gå i skolan som vanligt tenderar att spendera mycket tid i ensamhet. De får under dessa stunder tid till att utveckla oro över olika områden i livet. Det är svårt att motverka dessa tankar när eleven inte får träffa andra människor.
  • De barn som redan har fragila relationer tenderar att drabbas hårdare. Det kan exempelvis handla om barn som befinner sig i utkanten av vänskapskretsen. I dessa fall kan det vara svårt att ta en första kontakt hemifrån.
  • Dessa barn tenderar också av naturliga skäl att hamna i skymundan. När skolan är stängd tenderar eleverna att spendera mest tid med deras närmaste vänner. En del barn känner att de inte har tid att upprätthålla samtliga vänskapsrelationer.
  • Barn med inlärningssvårigheter brukar dock drabbas hårdast av en stängd skola. Det finns flera anledningar till detta. Den främsta anledningen grundar sig i bristen på hjälp. Det finns en stor risk för att barnet kommer att hamna efter i undervisningen.
  • Detta kan i sin tur leda till frustration som också kan övergå i psykisk ohälsa. I dessa fall är det enormt viktigt att det finns professionell hjälp att tillgå. Samtidigt är det viktigt att sätta in stödresurser i distansundervisningen som fort som möjligt.

Detta är endast några nackdelar som finns med att hålla skolan stängd. Forskningen inom området tenderar dock att alltid peka åt ett håll – skolan bör hållas öppen. För många är skolan en fristad som förhindrar psykisk ohälsa. Man får upprätthålla sina dagliga rutiner samtidigt som man får ett vällagat mål mat varje dag. 

Vem tar ansvar för den psykiska ohälsan?

Viktigt för hälsan att kunna prata med en psykolog. Detta var rubriken i en artikel hos en svensk dagstidning. Vi har samtidigt i den här artikeln pratat om vikten av att få professionell hjälp. Men vem tar ansvar för att medborgarna får hjälp?

Varje kommun anställer ett antal egna psykologer. Som invånare i kommunen kan man få en remiss till dessa professionella samtalsterapeuter. Detta innebär i princip att hjälpen är gratis. Detta är extra viktigt för barn och ungdomar.

Många barn och ungdomar lever med föräldrar som har en begränsad ekonomi. De kan därför inte bekosta professionell hjälp, även om det är livsviktigt. I dessa fall måste samhället bistå med hjälp. Artikeln lyfter dock ett stort problem. Ibland kan kommunerna inte bistå med detta.

En del kommuner har nämligen svårt att anställa psykologer. Det kan handla om en svag budget eller en brist på legitimerade psykologer i närområdet. Detta skapar flera problem som slår mot de mest sårbara medborgarna.

Vad kan vi göra för att motverka den här utvecklingen? En åtgärd är att skjuta till mer pengar till kommunerna. En annan åtgärd är att utbilda flera psykologer. Om det finns en brist på psykologer kommer någon kommun alltid komma i kläm.

En annan åtgärd är att subventionera psykologbesök för fattiga familjer. Detta är förmodligen den viktigaste åtgärden som en kommun kan göra både på kort och lång sikt. Psykologyrket är och kommer förmodligen alltid att vara ett statusyrke. 

Det är därför sannolikt att psykologsamtal alltid kommer innebära en relativt stor kostnad. Av samma anledning är det troligt att många psykologer söker sig till den privata sektorn, där de verkar genom att öppna egna mottagningar.

Detta skulle givetvis innebära en relativt stor kostnad för kommunerna. Samtidigt bör det poängteras att konsekvenserna av psykisk ohälsa inte kan kvantifieras med siffror.

Forskningen och dess åsikter

Psykologer anser att öppna skolor varit positivt. Forskningen sammanfattar egentligen alla de punkter som vi har tagit upp i den här artikeln. Det finns dock en viktig faktor som vi inte har lyft i den här artikeln. Den faktorn fokuserar på de förödande konsekvenser som en stängd skola kan innebära.

Konsekvensen kan vara att en elev utvecklar en svår psykisk ohälsa som ligger kvar in i vuxenlivet. En person med dessa svårigheter kommer förmodligen få svårt att hantera vuxenlivet. Vi pratar således om ett stort personligt lidande. Vi pratar också om en stor kostnad för samhället.

Långtidsarbetslösa är mycket kostsamma för samtliga samhällsinstitutioner. Det är med andra ord av stor vikt att vi gör vad vi kan för att fostra starka och säkra unga individer. Detta är en av samhällets absolut viktigaste uppgifter. 

Ur ett annat perspektiv komplicerar den här faktorn krishanteringen vid stora samhällsproblem. Viruskrisen år 2020 är ett bra exempel på detta. När vi tar beslut om samhällets öppenhet måste vi ta hänsyn till faktorer som inte bara berör liv och död.

Den diskussion som vi har fört hittills har främst handlat om de personer som riskerar att dö på grund av viruset. Med tiden har vi dock fått nya perspektiv, som har lett oss till att analysera andra samhällsområden som är livsviktiga för den psykiska hälsan.